Rajd śladami LAS-a!
Myszyniec - Piasecznia - Ostrołęka
12 - 14 maja 2017r.

II Rajd LAS-a

Okolicznościowy Rajd Szlakami Żołnierzy Wyklętych w 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kadzidło – Piasecznia – Ostrołęka

26-27 maja 2018r.

 

REGULAMIN RAJDU

 

Cele Rajdu: Popularyzacja wiedzy historycznej i postaw patriotycznych. Popularyzacja Miast Ostrołęki i promocja Gminy Kadzidło oraz regionu kurpiowskiego w środowisku grup rekonstrukcyjnych i środowisk młodych patriotów w Polsce i poza jej granicami. Integracja środowisk mundurowych z terenu północnowschodniej polski. Kształtowanie tożsamości lokalnej w oparciu o historię i losy postaci żołnierzy wyklętych / niezłomnych w tym ppor. Józefa Kozłowskiego ps. LAS. Przedstawienie autentycznych miejsc i tras przemarszów grup polskich żołnierzy z okresu walk o niepodległość ojczyzny. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego, identyfikowanie mieszkańców Mazowsza z etosem żołnierzy wyklętych. Promocja powstałego w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Promocja turystyczna Powiatu Ostrołęckiego i regionu kurpiowskiego. Odbudowa schronów bojowych LAS-a.

Trasa Rajdu:

Kadzidło – Piasecznia – Ostrołęka. Przemarsz Patroli Rajdowych na trasie rajdu przebiegającej przez tereny i miejsca na których operowały czynnie i stacjonowały jednostki i oddziały żołnierzy wyklętych. Tegoroczna edycja Rajdu odbędzie się dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod marką „ETOS Oręża Polskiego” promującego najlepsze tradycje polskiej wojskowości na przestrzeni wieków realizowanego przez Polską Fundację Zabezpieczenia Społecznego ETOS. Rajd będzie wydarzeniem kulturalnym z elementami rekonstrukcji historycznej oraz turystyczno - rekreacyjnym z elementami rywalizacji o zasięgu ogólnopolskim.

 

Postanowienia Ogólne:

Uczestnicy mogą być zorganizowani w 5-10 osobowych Patrolach Rajdowych.

Patrole mogą brać udział we wszystkich wymienionych elementach współzawodnictwa : gra terenowa ASG, rekonstrukcja historyczna, bytowanie w terenie, gry liderskie, warsztaty szkoleniowe z ratownictwa i prowadzenia zewnętrznych akcji poszukiwawczych, edukacyjny piknik historyczny.

Organizatorzy rajdu zapewniają uczestnikom w ramach pakietu wpisowego: Pakiety startowe z materiałami do realizacji scenariuszy rajdowych, poczęstunek na trasie rajdu, pamiątkowy emblemat uczestnika II Rajdu śladami LAS-a; ubezpieczenie NNW. Opłatę akredytacyjną za uczestnictwo w Rajdzie pokrywają organizatorzy.

Pozostałe informacje na stronie internetowej www.rajdlasa.fundacjaetos.pl

 

ORGANIZACJA i PRZEBIEG RAJDU:

1. Czas rozpoczęcia i zakończenia rajdu:

26 maja godz. 11.30 Kadzidło - Start Uczestników Rajdu z placu przed Kościołem Parafialnym w Kadzidle.

27 maja godz. 17.00 Ostrołęka – Zakończenie Rajdu przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce ul. Traugutta.

2. Transport: Dojazd na miejsce startu grup rajdowych we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają miejsce wspólne dla Patroli Rajdowych do turystycznego noclegu w okolicach torfowiska Karaska.

3. Uczestnikiem Rajdu może być osoba fizyczna powyżej 14 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą przedłożyć dodatkowo Organizatorowi podczas zgłoszenia pisemną zgodę rodzica/prawnego opiekuna na udział w Rajdzie. Osoby poniżej 18 roku życia muszą uczestniczyć w Rajdzie wraz z pełnoletnim opiekunem.

4. W rajdzie biorą udział Patrole Rajdowe do których dodatkowo zalicza się pełnoletnich Opiekunów Patroli Rajdowych. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje indywidualne wyposażenie biwakowe z elementami do bytowania przez 24 h w terenie leśnym. Obowiązkowe latarki indywidualne i światło chemiczne które będzie sprawdzane na starcie.

5.Warunkiem udziału w Rajdzie jest przesłanie potwierdzonej przez organizację, szkołę, placówkę, gminę Listy uczestników Patrolu Rajdowego zawierającą następujące dane potrzebne do prawidłowego wykonania Regulaminu Rajdu: Dane osobowe uczestnika; Datę urodzenia; Nr PESEL; Adres zamieszkania lub stałego pobytu; Dane identyfikujące Jednostkę zgłaszającą dany Patrol Rajdowy; Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rajdu i zobowiązanie potwierdzone podpisem do przestrzegania bezwzględnego postanowień niniejszego Regulaminu.

Współzawodnictwo Patroli Rajdowych

 

Konkurencje rajdowe.

A/ Dyscyplina Patroli Rajdowych – uczestniczenie we wszystkich zadaniach, punktualność wykonywania zadań, zaangażowanie w niesienie pomocy i działania proekologiczne.

B/ Musztra zespołowa i indywidualna – poruszanie się w szyku zwartym patrolu, elementy wyszkolenia i ogólne wrażenie wyćwiczonych i stosowanych elementów musztry – bez podziału na formacje i szarże.

C/ Ogólna wiedza historyczna i zorientowanie w okresie odzyskiwania niepodległości po II wojnie światowej.

D/ Wiedza medyczna i ratownicza w sytuacjach kryzysowych – wyposażenie i umiejętności posługiwania się posiadanym wyposażeniem, sprawność w wykonywaniu zadań.

E/ Umundurowanie i ogólne wrażenie w zachowaniu indywidualnego charakteru Patrolu Rajdowego. Proporce, emblematy, zawołanie, spójność wrażenia Patrolu.

Postanowienia końcowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu – Ostateczna interpretacja regulaminu i zasad współzawodnictwa Patroli rajdowych należy do Zarządu Fundacji ETOS.

b) Uczestnicy rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dla potrzeb organizatora.

c) Uczestnikom rajdu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawiania.

d) Zgłoszenie uczestnictwa w rajdzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Rajdu. Po podpisaniu oświadczenia przez uczestnika lub jego opiekuna uznaje się, iż uczestnik zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wszelkich informacji udziela organizator rajdu. Uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność na szlaku. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do znajomości Regulaminu Rajdu i stosowania się do zaleceń organizatora. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe wynikłe przed, w czasie rajdu lub po rajdzie, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione, zgubione lub skradzione w trakcie imprezy. Wszyscy uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych organizatorów. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikami rajdu, mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną.

 

Współorganizatorzy Rajdu Śladami LAS-a

 1. Miasto Ostrołęka

 2. Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

 3. Gmina Kadzidło

 4. Nadleśnictwo Myszyniec

 5. 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Ostrowi Mazowieckiej

 6. WKU Ostrołęka

 7. Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Patron wydarzenia

 

Formacje i jednostki współpracujące przy realizacji scenariuszy rajdowych:

Wewnętrzne Fundacji ETOS:

1. Jednostka odpowiedzialna za ocenę współzawodnictwa Patroli Rajdowych:

Polski Instytut Bezpieczeństwa i Logistyki Sytuacji Kryzysowych Fundacji ETOS.

2. Jednostka odpowiedzialna za zabezpieczenie logistyczne i medyczne : Zespoły Poszukiwawczo Ratownicze „SAR – Search And Rescue” Fundacja ETOS.

 

Zewnętrzne jednostki współpracujące:

 1. Brygada Bagienniaki

 2. Fundacja Strefa Przetrwania

 3. Bartłomiej Domian – Szkolenia medyczne

 4. Kurpiowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej LAS w Piaseczni

 5. Grupa Edukacji Historycznej „Reduta Kurpiowska”

 6. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

 7. Związek Harcerstwa Polskiego

www.rajdlasa.fundacjaetos.pl

 

Oświadczenie

Uczestnik rajdu pieszego Śladami LAS-a zobowiązujące do:

Stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów i organizatorów . Posiadania dokumentu tożsamości (ważnej legitymacji szkolnej).

Prawo do udziału w Rajdzie mają wszyscy uczestnicy powyżej 15 roku życia którzy okażą pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna.

Przemieszczamy się całą grupą, niedozwolone oddalanie się bez zezwolenia opiekunów.

Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając grupę na drugą stronę. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą. Tempo marszu nadaje opiekun i jest ono dostosowane do tempa najsłabszego uczestnika Patrolu Rajdowego. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłku wyznacza opiekun lub organizator Rajdu. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać opiekunowi ewentualnie organizatorowi.

Wszyscy uczestnicy Rajdu biorą aktywny udział w zajęciach programowych.

Podczas Rajdu należy, w celach dokumentacyjnych realizację scenariuszy Rajdowych, fotografować pomniki przyrody oraz zabytki historyczne, ciekawe miejsca i ludzi.

Szanujemy przyrodę nie hałasujemy, dbajmy o czystość i o porządek.

Koszty akredytacji za uczestnictwo w Rajdzie pokrywają organizatorzy.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje konsekwencje wynikające z niniejszego REGULAMINU i bezwzględne usunięcie z trasy Rajdu oraz zawiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów oraz jednostkę kierującą lub zgłaszającą.

 

Podpisy uczestników rajdu:

 

        • Imię i Nazwisko – Czytelny odpis

 

1. Opiekun …..........................................................................

 

2. Opiekun ….......................................................

 

3. Dowódca ….........................................................................

 

4. …....................................................................

 

5. …...................................................................

 

6. …..................................................................

 

7. ….................................................................

 

8. …................................................................

 

9. …...............................................................

 

10. …..............................................................

 

11. …...............................................................

12. …................................................................

..

START

Start Rajdu LAS-a 26 maja godz. 11.30 Kadzidło

KONIEC

Zakończenie Rajdu 27 maja godz. 12.00 Piasecznia